Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Karel Kočiš, se sídlem Krajková 140, 35708 Krajková, IČO: 72285958 (dále také „“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele mých webových stránek http://www.chytre-elektro.cz, zákazníky a dodavatele informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Je řada způsobů, jakými můžete využívat mé služby – můžete používat mnou nabízené produkty, prohlížet si mé webové stránky, nebo se na mě obracet s žádostí o nákup nabízených produktů. Někdy mi rovněž zasíláte zprávy, kde hodnotíte mé služby a poskytujete mi tak cennou zpětnou vazbu na moji práci. Když využíváte mé služby nebo se mnou sdílíte informace, například odesláním e-mailu na adresu objednavky@chytre-elektro.cz či kontaktováním na telefonní číslo, nebo vyplněním objednávkového formuláře, využívám shromážděné informace o Vás k tomu, abych zkvalitnil poskytované služby, poskytl Vám relevantní odpovědi na Vaše žádosti a nabídl Vám zajímavější cenovou relaci na nabízené produkty.

Když využíváte mé služby, je pro mě důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) vysvětluji:

 • Jaké informace shromažďuji a jakým způsobem;
 • Jak využívám shromážděné informace a na jakém právním základu;
 • Jak dlouho zpracovávám shromážděné informace;
 • Kdo má přístup ke shromážděným informacím;
 • Jaká máte práva ve vztahu ke shromážděným informacím a jak je uplatnit.

Snažil jsem se vše popsat tak, aby to bylo co nejjasnější a nejjednodušší, ale pokud přesto nerozumíte některým pojmům, jako je osobní údaj, IP adresa nebo cookie, navrhuji, ať se předtím seznámíte se slovníkem klíčových pojmů v Příloze A k těmto Zásadám.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese chytre-elektro@chytre-elektro.cz.

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJI A JAKÝM ZPŮSOBEM JE SHROMAŽĎUJI

Shromažďuji následující informace:

 • Informace, které mi sdělíte. Jedná se o Vaše osobní údaje, které mi sdělíte, když mě kontaktujete, žádáte o podporu nebo máte zájem o poskytované služby. Tyto údaje mi zpravidla poskytujete vyplněním a odesláním registračního formuláře do e-shopu uvedeného na mých webových stránkách, ve smlouvě či objednávce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo.
 • Informace, které získávám, když využíváte mnou nabízené služby. Shromažďuji informace o tom, jak využíváte mé služby, od návštěvy webových stránek, až po odběr poskytovaných produktů.
 • Informace o Vaší aktivitě na webových stránkách. Návštěvou webových stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na tomto webu. Využíváme technologie cookies, nepoužívám však cookies třetích stran, ale pouze vlastní cookies, které slouží zejména k zajištění funkcionality webu (možnost registrace, nákupní košík a další funkcionality). Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze B k těmto Zásadám.

Nabízené produkty nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám. Pokud Vám nebylo 16 let, prosím, nevyužívejte bez dohledu a souhlasu Vašeho zákonného zástupce naše webové stránky.

 1. JAK VYUŽÍVÁM SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

Shromážděné informace využívám k tomu, abych Vám mohl poskytovat naše služby, udržovat je, chránit a dále zlepšovat a abych mohli vyvíjet či měnit služby s ohledem na Vaše preference.

Shromážděné informace, včetně Vašich osobních údajů, využívám také k tomu abych chránil sebe a ostatní uživatele mých služeb.

Informace, shromážděné ze souborů cookies, využívám k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality služeb a k zajištění chodu webových stránek. Pokud například uložím Vaše nastavení jazyka, budu Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost.

Vaši IP adresu využívám k identifikaci města, ze kterého navštěvujete webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků webových stránek.

Vaše údaje využívám v naší interní dokumentaci, ve které vedu záznamy o tom, zda byly Vaše údaje smazány a kdy, abych byl schopen doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň jsem mohl plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění mých zákonných povinností anebo na základě mého oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, Vás vždy budu informovat a požádám Vás o souhlas. Vaši e-mailovou adresu můžu použit k zasílaní informací o nabízených službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na chytre-elektro@chytre-elektro.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mě obdržel obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 1. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁM SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

Vaše osobní údaje jsou využívány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny – například po dobu obchodního partnerství, dokud jste neodmítl zasílání marketingových sdělení nebo po dobu, po kterou stanovuje zákon. S ohledem na výše uvedená kritéria, která se mohou v čase (zejména s ohledem na změnu právních předpisů) lišit, nemůžu doby uchování stanovit obecně v těchto zásadách. Vždy Vám však v případě, že se na mě obrátíte (například formou e-mailové zprávy na adrese chytre-elektro@chytre-elektro.cz), sdělím k Vašemu dotazu přesnou dobu zpracování Vašich osobních údajů.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Dbám na ochranu osobních údajů a nikdy neprodávám databáze osobních údajů. Osobní údaje předávám třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Vaše Osobní údaje pro mě v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, případně mohou být po dodržení veškerých zásad předány jiným právně poučeným příjemcům, se kterými byla sepsána vzájemná smlouva o zákonném nakládání s osobními daty. Půjde zejména o následující subjekty:

 • přepravní služby - Zásilkovna s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

                                    - GLS Czech republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava

                                    - DPD CZ, depo Měnín (Brno), Měnín 580, 664 57 Měnín

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie. Budete-li mít zájem o zjištění, kde se nachází Vaše konkrétní informace, můžete mě kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: chytre-elektro@chytre-elektro.cz a Váš požadavek společně vyřešíme.

Pokud předávám třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činím na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abych mohl pohlídat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

 1. JAK ZABEZPEČUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Jsem si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je mojí důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažím efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abych zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránil. Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsem přijal následující opatření:

 • Princip založený na riziku. V pravidelných intervalech provádím přezkum rizik informační bezpečnosti, které souvisí s Vašimi osobními údaji.
 • Organizační bezpečnost. Kladu důraz na to, abych zabezpečil Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména jsem si vědom povinností plynoucích z právní úpravy osobních údajů a těmto přizpůsobuji veškeré procesy.
 • Technická opatření. Implementoval jsem důležitá technická opatření pro zajištění bezpečností Vašich osobních údajů, zejména: 
  • Antivirové řešení pro ochranu proti malware;
  • Řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie;
  • Šifrování pevných disků a externích médií;
  • Zálohování důležité infrastruktury a dat. 
 • Fyzická bezpečnost. Pro ochranu osobních údajů v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení jsem fyzicky zabezpečil areály a úložiště osobních údajů.
 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SHROMÁŽDĚNÝM INFORMACÍM A JAK JE UPLATNIT

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo na přenositelnost údajů;
 6. právo vznést námitku proti zpracování; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že napíšete na e-mailovou adresu: chytre-elektro@chytre-elektro.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými účely, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k výhradně automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) to ukládá zákonná povinnost nebo (v) odvoláte případný souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste mi udělil/a.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám na základě oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10. října 2022.

 

PŘÍLOHA   A

SLOVNÍK KLÍČOVÝCH POJMŮ

Cookie

Je malý textový soubor, který webové stránky ukládají skrze Váš prohlížeč na Váš počítač. Většina webových stránek na světě využívá cookies.

Firewall

Firewall je část počítačové sítě, která zvyšuje bezpečnost síťového provozu, čím chrání zařízení od nežádoucích útoků jiných osob.

IP adresa

IP adresa je identifikační číslo zařízení v sítích, používajících internetový protokol.

Malware

Malware je škodlivý počítačový program, jehož účelem je vniknutí do počítačové sítě a poškodit ji nebo ukrást data.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vaší osobě, které zpracováváme a které mohou vést k Vaší přímé či nepřímé identifikaci.

Zařízení

Zařízením se rozumí osobní počítač, server, nebo mobilní zařízení vč. tabletu.

 

 

Příloha  B

Použití cookies na našich webových stránkách

 1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 1. Proč cookies používám?

Moje webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abych Vám mohl poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně mi cookies pomáhají:

 • K tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • Neustále zlepšovat naše webové stránky;

Cookies nepoužívám k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Předávání osobních údajů třetím stranám; ani k
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používám, se můžete dozvědět níže.

 1. Více informací o cookies
  1. Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies jsou používány k tomu, aby webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • Aby stránky zjistily, zda jste či nejste přihlášeni do systému;
 • Aby si stránky zapamatovaly Vaši historii vyhledávání; nebo
 • K tomu, abyste mohli používat nákupní košík a uživatelský účet. 

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat webové stránky.

 1. Funkce třetích stran
  1. Cookies sociálních sítí

Cookies statistiky návštěvníků

 1. Reklamní cookies
 2. Remarketingové cookies
 1. Správa nastavení cookies

Cookies, které jsou potřeba ke správnému fungování webu můžeme používat i bez Vašeho souhlasu a tyto tedy budeme používat bez vyžadování souhlasu.

 1. Zrušení nebo omezení cookies

Většinou můžete vypnout soubory cookie úpravou nastavení prohlížeče tak, že prohlížeči zabráníte v přijímání cookies. Pokud tak učiníte, pravděpodobně omezíte funkčnost mých a velkého množství světových webových stránek, protože cookie jsou standardní součástí většiny moderních webových stránek. Možná, že Vaše starosti ohledně cookies se týkají tzv. "spywaru". Prosím, vězte, že spíše než vypínáním cookies ve Vašem prohlížeči můžete zajistit stejného cíle tím, že si nainstalujete anti-spyware software, který automaticky odstraní cookies považované za invazivní.

Níže najdete odkaz na nastavení cookies v jednotlivých prohlížečích:


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Je to OK.
Nesouhlasím